Behandeling

 

Vooraf:

Behandeling vindt in de praktijk zelf plaats, mist u en ik geen corona-achtige verschijnselen hebben. We houden gewoon anderhalve meter afstand. Zijn er wel mogelijke verschijnselen, dan houden we tijdelijk telefonisch contact.

 

Behandelplan

Als na de intake overeengekomen wordt dat er behandeling wordt gestart, worden er samen afspraken gemaakt (gezamenlijke besluitvorming) over met name

– de doelen waar de behandeling zich op richt

– de vorm waarin dat plaatsvindt cq de toe te passen methodieken en

  zo mogelijk frequentie van sessies, geschatte duur van de behandeling

– de diverse aspecten van de diagnose

– praktische kwesties (voorwaarden, kosten; meestal wordt naar de website verwezen).

Het behandelplan kan in overleg worden aangepast en periodiek worden geevalueerd.

Het afsluiten van de behandeling vindt in goed overleg plaats. Mocht er na afloop nog begeleiding nodig zijn, dan worden de mogelijkheden daarvoor besproken. De huisarts kan hier een belangrijke rol in hebben als verwijzer.

-Bovendien is het mogelijk om aanvullend online behandeling te krijgen via een beveiligd portaal en/of (bijvoorbeeld) https://www.welshop.nl

 

Deze onderwerpen komen in een behandelplan dat door u en mij wordt ondertekend als er overeenstemming is. Het behandelplan is wettelijk verplicht op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO, http://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Handreiking%20WGBO%20juli%202013.pdf).

In principe wordt de verwijzer – meestal is dit de huisarts – schriftelijk op de hoogte gebracht van de eerste bevindingen en na afloop ook van het behandelbeloop, waarbij de conceptbrieven eerst aan u worden voorgelegd. Alleen met uw instemming gaat de brief dan de deur uit.

 

Methoden

De behandeling kan als psychotherapie worden aangemerkt: De behandeling dient te zijn gericht op het opheffen, verminderen van en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en/of klachten.

Soms is cognitieve gedragstherapie dan als methode geschikt, soms kan schematherapie aangewezen zijn, waarbij verschillende methodieken worden gebruikt. 

Sommige problemen, zoals trauma’s of angsten, kunnen meestal goed behandeld worden met EMDR, met imaginaire exposure of rescripting of met narratieve exposure therapie.

Wanneer er bijkomende problemen zijn, zijn deze methoden vaak onderdeel van een bredere behandeling, waarbij in de basis cognitieve gedragstherapie wordt toegepast.

    * Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. Bij deze therapie onderzoekt iemand samen met de therapeut wat zijn of haar denkgewoonten zijn. De therapeut

      leert iemand vervolgens de gedachten die niet helpen en hem of haar slecht laten voelen om te buigen naar ‘helpende’ gedachten.

   * Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie.

      Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt

      onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een

     gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

Waar mogelijk wordt er gewerkt volgens de landelijke multidisciplinaire richtlijnen zoals opgesteld door het Trimbos Instituut.

 

  Vragenlijsten

Voorts wordt u per e-mail uitgenodigd om in te loggen op een beveiligd portaal van Reflectum om geregeld korte en soms langere vragenlijsten in te vullen, waarvan de uitkomsten steeds met u besproken worden. Dit heet ROM, routine outcome measurement.

Er is een overeenkomst met SVR, zie https://www.psychologiepraktijkeverts.nl/wp-content/uploads/2016/09/Ovk-SVR-Vrijgevestigden-Bewerkersovk-v20160801-01.pdf

 

Beveiligd portaal

Het kan zijn dat u als client wordt uitgenodigd gebruik te maken van ClientenLogin, een beveiligd portaal waarin berichten en bestanden zoals vragenlijsten en huiswerkopdrachten kunnen worden uitgewisseld.

 

Klachten

Middels jaarlijkse bijscholingen en regelmatige intervisie zorg ik ervoor dat ik mijn kwaliteitsniveau onderhoud en verhoog. Regels en afspraken kom ik zo zorgvuldig mogelijk na.
Mocht u desondanks toch ontevreden zijn, dan stel ik het op prijs dat u mij daarover persoonlijk aanspreekt. Ik zal uw feedback met u bespreken en met u naar een oplossing zoeken.
Mochten wij er onverhoopt niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om officieel een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten, de LVVP. U kunt daar ook eerst bemiddeling vragen. Zie voor informatie https://www.lvvp.info/voor-clienten. Hier kunt u de klachtenregeling volgens de LVVP lezen: https://www.psychologiepraktijkeverts.nl/wp-content/uploads/2016/09/klachtenreglement-LVVP-versie-29-oktober-2014.pdf

Er is een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via  LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen cliënten die een klacht hebben het  klachtenformulier per mail aan Klacht&Company. https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Voor geschillenregeling:  https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

 

Privacy

* Uw privacy wordt zo goed mogelijk bewaakt, conform de beroepscode en wettelijke bepalingen.

* Het maken van een afspraak voor intake en verdere afspraken houdt in dat u ermee instemt dat er gegevens over de diagnostische categorie naar de verzekering gaat.

* Indien u bezwaar heeft tegen het aanleveren van diagnosen gekoppeld aan de factuur naar uw zorgverzekeraar, dan kunt u dit kenbaar maken en wordt er een zogeheten privacyverklaring getekend.

Zie voor meer informatie www.kdvp.nl. De minimale dataset houdt in: https://puc.overheid.nl/doc/PUC_251081_22/1/#d1cb7de3-9156-4eae-8cf8-3a85d55bdf9e*

Er wordt gepseudonomiseerd informatie verstuurd naar zorgverzekeraars http://www.dbcinformatiesysteem.nl/Over-DIS.