registraties, lidmaatschappen, kwaliteitsstatuut en privacy

Lidmaatschappen en registraties:

* VGCt Vereniging voor Cognitieve en Gedragstherapie, supervisor

* Register schematherapie, supervisor

* LVVP Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten 

   visitatiecertificaat: https://www.psychologiepraktijkeverts.nl/wp-content/uploads/2016/09/Certificaat-deelname-DB-Everts.pdf

   kwaliteitscriteria: https://www.lvvp.info/ redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVP-kwaliteitscriteria.pdf

* NVGzP Nederlandse vereniging voor gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen

 

BIG registratienummer GZ-specialist: 19048993925

BIG registratienummer Psychotherapeut: 19048993916

 

KvK inschrijving 17279663

 

Kwaliteitsstatuut: dit is op verzoek in te zien op het praktijkadres.

 

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt regels voor het verwerken van persoonsgegevens.

Wat dit voor deze praktijk betekent staat in het Privacybeleid hieronder.

 

PRIVACYSTATEMENT

Psychologiepraktijk Everts gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17279663, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologiepraktijk Everts met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologiepraktijk Everts persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Psychologiepraktijk Everts;
 3. bezoekers van de website van Psychologiepraktijk Everts en beveiligde portalen van Cliënten Login en Reflectum;
 4. alle overige personen die met Psychologiepraktijk Everts contact opnemen of van wie Psychologiepraktijk Everts persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologiepraktijk Everts

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website of beveiligde portalen) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologiepraktijk Everts zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. voor intervisiedoeleinden kunnen video-opnames tijdens sessies worden gemaakt en bekeken, toepassingen voor e-health worden besproken.

 

 1. Doeleinden verwerking

Psychologiepraktijk Everts verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 

 1. Rechtsgrond

Psychologiepraktijk Everts verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

Psychologiepraktijk Everts Psychologiepraktijk EvertsPsychologiepraktijk Everts

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologiepraktijk Everts

 

 1. Doorgifte buiten de EER

Psychologiepraktijk Everts geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologiepraktijk Everts ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Psychologiepraktijk Everts bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologiepraktijk Everts hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Psychologiepraktijk Everts kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologiepraktijk Everts gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologiepraktijk Everts te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Everts door een e-mailbericht te sturen naar contact@psychologiepraktijkeverts.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologiepraktijk Everts persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Everts door een e-mailbericht te sturen naar contact@psychologiepraktijkeverts.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

 

Typ hier je tekst

file:///Users/dbeverts/Documents/Sjablonen%20praktijk/Praktijk.pdf